Vraag 3:
Bestaan er volgens u kenmerkende verschillen tussen het consulentschap en dat van de makelaar?

De consulenten (MZC)
AdB.:
• Het verschil is mij niet helder. Ben al op zoek geweest naar meerwaarde maar heb het nog niet kunnen vinden.

DD:
Volgens mij geeft de consulent emotionele ondersteuning en de makelaar niet.. De mantelzorger kan ook bij ons terecht wanneer er grote behoefte is om z'n verhaal kwijt te kunnen. De consulent doet ook aan casemanagement bij complexe zaken en de makelaar niet.
Verder is de consulent gratis, de makelaar niet.

AH:
Antw: ja, MZ makelaar houdt zich bezig met regelgeving, oplossingen zoeken, organiseren van persoonlijke hulp, onderhouden van contacten met uitkerende instanties, bemiddeling, ondersteunen van indicaties, uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen en voorschriften. (overnemen van regeltaken)
Mijn werk als consulent is gericht op het zorg dragen voor het continueren van bestaande activiteiten als cursussen geven, lotgenotengroepen begeleiden en onderhouden van bestaande samenwerkingsverbanden. Verder het zorg dragen voor opvang, ondersteuning en begeleiding van individuele MZ en ondersteuning in groepsverband. MZ houden een eigen regie voor het regelen van voorzieningen, ze worden gewezen op bestaande voorzieningen, in heel enkele gevallen nemen wij contact op met een indicatiesteller. Het geven van voorlichting over mantelzorg aan groepen/ organisaties en individuen. De begeleidende factor, het luisterend oor is hoofdtaak.


De makelaars (MZM)
FS:
Er is veel overlap in de werkzaamheden. Zelf duid ik het verschil bij voorkeur aan door het consulentschap te kenmerken als proces-begeleiding, en het makelaarschap als project"management".
De consulent begeleidt de mantelzorger in een mentaal proces, de makelaar lost problemen op. In theorie. In de praktijk blijken beide werkwijzen dicht bij elkaar te liggen.

Overeenkomst is: de kennis van "mantelzorgpsychologie", vaardigheid in "doorvragen" en brede kennis van wet-en regelgeving waar mantelzorgers mee te maken hebben, waarvan de belangrijkste wel zijn: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), en natuurlijk van de regionale sociale kaart. Het bouwen aan een netwerk is voor de mantelzorgondersteuner essentieel, om in noodgevallen snel de juiste personen te kunnen benaderen voor oplossingen.

TO:
Ja, in onze optiek wel. De consulent is een hulpverlener en biedt vooral emotionele begeleiding, verwijst. en biedt cursussen aan.
De Mantelzorgmakelaar is een dienstverlener en neemt de regeltaken over van de mantelzorgers. Er is geen sprake van een langdurige, ondersteunende relatie; daarvoor kan de mantelzorger naar het Steunpunt Mantelzorg. 
                                                             naar vraag 4