Er zijn zorgvragenden en hun mantelzorgers bang, dat er grote problemen zullen gaan ontstaan in hun persoonlijke situatie, wanneer de nieuwe zorgwet (WMO) ingevoerd gaat worden. Ze zijn bang dat hun gemeente gewenste maatregelen niet of niet goed zal uitvoeren waardoor de zorgtaak  thuis of in een verpleeg-/revalidatiesituatie (onnodig) verzwaard wordt.

Er  is onderzoek gedaan naar die onrust. De rijksoverheid heeft een aantal feiten vastgelegd. Mede dankzij het Expertisecentrum Mantelzorg  kan daarover het volgende worden vastgesteld:

 - De gemeente kan nooit mantelzorgers, buren, vrienden etc. van de verzorgde verplichten om de zorgtaak op zich te nemen of uit te breiden. De gemeente kan en mag wel uitzoeken of er mogelijkheden tot die zorg door de 'rondomwereld' van de zorgvrager zou kunnen bestaan. Ook zal ze dan uitzoeken hoe bijvoorbeeld de mantelzorger ondersteund kan worden.

 - De ondersteuning door de gemeente wordt ook verleend, wanneer de aanvrager een meer dan gemiddeld eigen inkomen of bezit heeft. Wel zal daarbij de hoogte van het eigen risico moeten worden vastgesteld en eventueel worden aangepast.

 - Iedere aanvraag bij de gemeente moet in behandeling worden genomen. In onderling overleg met de aanvrager en eventuele mantelzorger zal de gemeente vaststellen of de aanvrager m.b.v. de medewerking door de 'rondomwereld' en/of m.b.v. algemene voorzieningen in de gemeente, kan deelnemen aan de maatschappij. Blijkt dat niet te kunnen dan zal de gemeente een individuele / maatwerkvoorziening aanbieden.

 - De gemeente zal die ondersteuning ook moeten leveren wanneer het geld van de gemeente "op is".

 -  Om het onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager op de juiste en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden zal de gemeente eigen personeel daartoe moeten opleiden. Ook kan worden uitgeweken naar professionals met voldoende kennis om een juist onderzoek te laten plaatsvinden. In de zorgwet WMO zijn hierover regels ingebracht.

 -  Onder bepaalde voorwaarden kan nog steeds een PGB worden verstrekt.

 -  Zorgvragers die in een verzorgingstehuis wonen behouden hun plaats. Verhuizen is in enkele gevallen nodig of aanbevelenswaardig. Bij de nieuwe aanvragen, vanaf 01.01.'15, worden strengere voorwaarden gesteld.

 -  Ondersteuning bij gespecialiseerde dagbesteding wordt na de beoordeling  door de gemeente verleend in overleg met de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger.

 - Tenslotte meldt de rijksoverheid dat Gemeenten geen inzage krijgen in de medische dossiers van zorgaanvragers. Wel mag de gemeente nagaan of iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. Persoonlijke gegevens kunnen alleen met toestemming van de aanvrager worden ingezien. De betrokken artsen hebben altijd een medisch beroepsgeheim.