Incassokosten? Hoe zit het eigenlijk?

Veel mantelzorgers regelen ook de financiële zaken of houden in ieder geval een oogje in het zeil. Het is dan ook goed om te weten dat er per 1 juli 2012 wettelijke regels gelden voor: de maximale hoogte van de (buitengerechtelijke) incassokosten, wanneer er incassokosten mogen worden berekend en welke stappen moeten worden gevolgd.

Wat zijn incassokosten eigenlijk?
Wordt een rekening niet of niet op tijd betaald? Dan kan het zijn dat een ondernemer extra kosten moet maken om de openstaande rekening alsnog betaald te krijgen. De ondernemer kan hiervoor ook een incassobureau inschakelen. Het incassobureau maakt kosten om namens de ondernemer het openstaande bedrag betaald te krijgen. Deze extra kosten worden ook wel (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd.

Wanneer mogen er incassokosten worden berekend?
Incassokosten mogen in rekening worden gebracht nadat:
- u te laat bent met betalen;
- u voor de openstaande rekening eerst een aanmaning (herinnering) hebt ontvangen;
- u niet binnen 14 dagen na de aanmaning hebt betaald.

Wat moet er in de aanmaning staan?
- dat de openstaande rekening binnen 14 dagen moet zijn betaald;
- dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen 14 dagen is betaald;
- de hoogte van de incassokosten die zullen worden berekend wanneer u niet op tijd betaalt.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?
De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van het openstaande bedrag:

Over de eerste € 2.500: mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
Over de volgende € 2.500: mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
Over de volgende € 5.000: mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
Over de volgende € 190.000: mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend.

Over een rekening van meer dan € 190.000,00 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend met een maximum van € 6.775,00 aan incassokosten.

Let op: Is uw rekening lager dan € 267,00?
Dan betaalt u het minimum bedrag van € 40,00 voor incassokosten.

Een voorbeeld: u hebt een openstaande rekening van € 4.500.
Over de eerste € 2.500 mag maximaal 15% incassokosten worden berekend = € 375.
Over de resterende € 2.000 maximaal 10% = € 200.

De totale incassokosten zijn dus:
€ 375 + € 200 = € 475.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de rekening?
Bent u het niet eens met het openstaande bedrag of met de in rekening gebrachte incassokosten? Neem eerst contact op met de ondernemer of met het incassobureau en bespreek het probleem. Probeer tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet?
Schrijf dan een brief naar de ondernemer of het incassobureau met daarin uw klacht. Vraag voor een bepaalde datum om een reactie. Geef wel een redelijke termijn om te reageren. Stuurt u een brief naar het incassobureau stuur dan ook altijd een kopie van uw brief naar de ondernemer die het incassobureau heeft ingeschakeld. U kunt de brief het beste aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering?
D
an kan deze u misschien helpen als u er niet uitkomt.

Misverstanden over incassokosten:

 

1. Moeten incassokosten altijd betaald worden?
Nee, incassokosten moeten pas betaald worden, nadat u een betalingsherinnering ontvangen hebt en als het incassoburo aantoonbaar acties heeft verricht om de schuld te innen. Als u dan nog niet betaalt dan ben je 'in verzuim'.

2. Moet ik ook de andere kosten betalen?
Nee, alleen de kosten die gemaakt zijn ter inning van de schuld - incassokosten - mogen in rekening worden gebracht. Op aanmaningen worden vaak kosten vermeld als kantoorkosten, administratiekosten, aanmaningskosten, etc. Dit is niet toegestaan, ze hoeven dan ook niet betaald te worden.

3. Zijn een deurwaarder en een incassoburo hetzelfde?
Nee, een gerechtsdeurwaarder wordt door de overheid benoemd en heeft dus een wettelijke status. Een incassoburo heeft geen wettelijke status: iedereen mag een incassoburo beginnen. De overeenkomst is wel dat een incassoburo net als een gerechtsdeurwaarder schulden mogen innen in opdracht van een schuldeiser. De bevoegdheden van een deurwaarder gaan veel verder: hij mag een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen en een woning ontruimen.

4. Betalingsregeling is een recht?
N
ee, een betalingsregeling is niet in de wet geregeld. Je hebt dus geen recht op een betalings-regeling. Maar de meeste schuldeisers zijn vaak wel bereid om een betalingsregeling te treffen. Op die manier is de kans het grootst dat ze het openstaande bedrag alsnog betaald krijgen.

5. Toch beslaglegging na betalingsregeling?
Nadat een betalingsregeling is afgesproken, zijn zowel schuldeiser als schuldenaar daaraan gebonden. Dit betekent dat als een betalingsregeling is overeengekomen er geen beslag mag worden gelegd. Natuurlijk moet de betalingsregeling wel worden nagekomen.

Een hartelijke groet (zonder incassokosten)

Hinsje van der Klift